ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ESL ਟੈਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, EAS ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ SGS ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।